راهکار های مایکروسافت برای مدیریت جریان اطلاعات، هماهنگی تیم های کاری و نظم بخشیدن به تولید، توسعه و نگهداری مستندات در سازمان ها به سال ۱۹۹۷ و اولین ...
راهکار های مایکروسافت برای مدیریت جریان اطلاعات در سازمان ها به سال ۱۹۹۷ و اولین نسخه exchange server و outlook برمیگردد که فقط امکان ارتباط از طریق ا...

منوی کاربری

فعالیت‌ها