لطفا جهت استفاده از کتاب ها و مقالات ، لاگین کنید

دانلود مقاله ها و کتاب های آموزشی شبکه مایکروسافت و سیسکو

عنوان گروه حجم ایجاد شده توسط تاریخ ایجاد شرح
مقایسه ویندوز XP-Vista-Seven   432.11 KB Ali Microsoft 1392/10/07 Compare Windows XP-Vista-Seven
مقایسه نسخه های Windows 7 مقالات انگلیسی 441.74 KB Ali Microsoft 1392/10/07 Compare Windows7
IPV4 QUICK GUIDE مقالات انگلیسی 438.48 KB Ali Microsoft 1392/07/27 IPV4_QUICK_GUIDE
TMG Administrators Companion کتابهای مایکروسافت 12.83 MB Ali Microsoft 1392/06/25 Microsoft Press Microsoft Forefront Threat Management Gateway TMG Administrators Companion
Deploying TMG 2010 کتابهای مایکروسافت 1.81 MB Ali Microsoft 1392/06/25 Deploying Microsoft Forefront Threat Management Gateway
کتاب Windows Server 2008, Enterprise Administrator مایکروسافت کتابهای مایکروسافت 10.15 MB Ali Microsoft 1392/04/31 Exam 70-647: Pro: Windows Server 2008, Enterprise Administrator
کتاب Windows Server 2008 Server Administrator مایکروسافت کتابهای مایکروسافت 27.88 MB Ali Microsoft 1392/04/31 Exam 70-646: Pro: Windows Server 2008 Server Administrator (2nd Edition)
کتاب Windows Server 2008 Applications nfrastructure مایکروسافت کتابهای مایکروسافت 35.65 MB Ali Microsoft 1392/04/31 Exam 70-643: TS: Windows Server 2008 Applications nfrastructure, Configuring
کتاب Windows Server 2008 Network Infrastructure مایکروسافت کتابهای مایکروسافت 14.29 MB Ali Microsoft 1392/04/31 Exam 70-642: TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring
کتاب Windows Server 2008 Active Directory مایکروسافت کتابهای مایکروسافت 27.46 MB Ali Microsoft 1392/04/31 Exam 70-640: TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring (2nd Edition)
کتاب Windows 7 مایکروسافت کتابهای مایکروسافت 12.86 MB Ali Microsoft 1392/04/27 MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-680): Configuring Windows 7